Opfordring fra bestyrelsen for Randers Pigegarde

Slut op om vores Støtteforening

Din støtte vil glæde os - om du er far, mor, bedsteforælder, tidligere garder eller ven af garden gennem andre relationer! Støtten kan være såvel en reel arbejdsindsats gennem bestyrelsen eller ved et medlemskab i Støtteforeningen.

Det er meget let at blive medlem, og årskontingentet er kun 200 kr.

 
 

 

Hvad laver man som medlem af Støtteforeningen? 

Man betaler det årlige kontingent. Nogle er også med i arbejdet. I det forløbne år har Støtteforeningen afholdt loppemarked og bankospil. Har forældre ikke tid - har bedsteforældre det måske? Hjælp os med at bringe invitationen videre til bedsteforældre og alle venner af Randers Pigegarde - evt. via Randers Pigegardes facebookprofil (se til højre) eller via link til vores hjemmeside. 

Støtteforeningen inviterer dig

Og det vil glæde os i Randers Pigegarde, hvis du tager imod invitationen

 

 

Hvordan bliver jeg eller nogen i min familie lettest medlem?  

Efter temperament, hvad der er lettest for dig. Vi vil gerne have navn og adresse, fødselsdato, telefonnr. og mailadresse:

- På en af de indmeldelsesblanketter der ligger på bordene til generalforsamlingen
- På indmeldelseblanketten øverst på siden(afleveres i gardergården)

- Eller henvend dig til en af lederne i gardergården.

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand:
Majbritt Løvkvist Hansen

Næstformand:
Pia Gade

Kasserer:
Christian Godiksen
Telefon: 86 41 70 97 & 24 94 87 36
Mail:
godiksen@fiberflex.dk

Sekretær:
Lone Sørensen
Telefon: 86 48 80 70

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Per Laustsen
Telefon: 86 44 22 12 & 40 26 09 12

Susanne Gaarde
Telefon: 86 44 22 12

Jacob Olesen

 

Suppleant:

Kirsten Danielsen

Pia Øhrmann

Revisor:
Jonna Jakobsen

 

 

Vedtægter for Randers Pigegardes Støtteforening:  

§ 1.
Foreningen Randers Pigegardes Støtteforening er oprettet den 24.11.1980 og har til formål at støtte Randers Pigegardes virksomhed samt skabe kontakt mellem pigernes forældre og øvrige medlemmer af foreningen.

§ 2.
Randers Pigegardes Støtteforening er en selvejende institution. Dens højeste myndighed er generalforsamlingen. Dens daglige ledelse varetages af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen. Foreningens arbejde må ikke gribe ind i Randers Pigegardes virksomhed, med mindre aftale er truffet mellem de to bestyrelser.

§3.
Foreningens midler må ikke gøres til genstand for spekulation. Bestyrelsen kan frit disponere over midlerne, når disse anvendes til formål, der er i overensstemmelse med §1.

§4.
Som medlem kan optages enhver person eller virksomhed, der viser interesse for Randers Pigegardes trivsel. Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen, og opkrævning udsendes i januar måned.

§5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages skriftligt varsel. Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være tilsendt bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer ønsker det, og indkaldelsen sker med 8 dages varsel. I tilfælde hvor en stemmeberettiget er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afstemning foregå skriftligt.

§6.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 revisorer. Alle valg gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer afgår på skift med 3 medlemmer på lige år, og 4 medlemmer på ulige år. Revisor afgår med en hvert år. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen.

§7.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt. Til hvert bestyrelsesmøde indbydes en repræsentant fra Randers Pigegarde som observatør uden stemmeret. Et medlem, der allerede er bestyrelsesmedlem i Randers Pigegarde, kan ikke vælges som bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen.

§8.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og det reviderede regnskab skal forelægges revisionen inden udgangen af februar måned det næstfølgende år.

§9.
Foreningens midler skal forvaltes risikofrit til det størst mulige udbytte. Postgiro kan oprettes. Udbetalinger skal underskrives af formand og kasserer, med mindre den samlede bestyrelse giver kassereren fuldmagt.

§10.
Lovændringer kan kun ske på ordinære generalforsamlinger, når forslag vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes tilslutning, og når ændringsforslaget i sin helhed er udsendt til de stemmeberettigede sammen med indkaldelsen. § 1, 2 og 3 i disse vedtægter kan der ikke ændres ved.

§11.
Træffer generalforsamlingen beslutning om at opløse foreningen, skal endelig vedtagelse ske på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 3 uger og senest 5 uger efter, at forslaget om opløsning af foreningen er vedtaget. Den endelige beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. I så tilfælde overgår evt. midler, som foreningen måtte have, til Randers Pigegarde.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17/3-1999.

 
Programmeret og hosted af nordicweb