Vedtægter
for
Randers Pigegarde

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. januar 2017.

 

§1: 
Stk. 1
Foreningens navn er Randers Pigegarde, og er stiftet den 10. januar 1973.

§2:
Stk. 1
Gardens formål er at fremme et kammeratligt og musikalsk samvær, og udøve offentlig musikalsk udfoldelse i ind- og udland.

§3:
Stk. 1:
I garden kan optages piger hjemmehørende i Randers kommune og opland. Gardens hjemsted er Randers.
Stk. 2:
Medlemskab af Randers Pigegarde er hovedsageligt forbeholdt piger fra 8 år og opefter. 
Stk. 3:
Bestyrelsen forpligter sig til at udarbejde tjenestereglement.

§4:
Stk. 1:
Til at varetage gardens interesser vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, som tegner foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der hvert år er 3 eller 4 medlemmer på valg.
Stk. 2:
Valgbare til bestyrelsen er alle myndige personer og aktive medlemmer af garden, der er fyldt 18 år eller fylder 18 år på datoen for generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er aktive medlemmer fra og med det fyldte 16. år - for aktive medlemmer op til 16 år ved én af forældrene. Alle aktive medlemmer af garden råder over én stemme.
Stk. 3:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4:
Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg.
Stk. 5:
Bestyrelsen har på foreningens vegne dispositionsret over foreningens økonomiske midler inden for foreningens rammer og samtidig ansvaret for foreningens midler. Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dennes respektive formue.
Stk. 6
Bestyrelsen har ansvaret for, at der er det nødvendige antal undervisere og instruktører i forfold til gardens formål og økonomi. 

§5:
Stk. 1:
Medlemskontingent og betaling for eneundervisning fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. 2:
Udmeldelse og ansøgning om orlov skal ske skriftling til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel.
Stk. 3:
Kassereren skal føre medlemsfortegnelse til opkrævning af kontingent.
Stk. 4:
Der oprettes én eller flere konti i lokale pengeinstitutter.
Stk. 5:
Sekretæren skal føre
referat ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, samt sørge for foreningens skriftlige arbejde.

§6:
Stk. 1:
Bestyrelsen udgør gardens ledelse. Instruktørerne kan deltage på bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret.
Stk. 2:
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver, eller inddrage det ansatte personale i de daglige opgaver.
Stk. 3:
Bestyrelsen har ansvaret for den musikalske uddannelse af aspiranter, tambourkorps og musikkorps.
Bestyrelsen kan dog uddelegere ledelsen til en eller flere undervisere.
Stk. 4 
Bestyrelsen har ansvaret for den disciplinære uddannelse og optræden i øvrigt af aspiranter og gardere samt forløbet af stående koncerter i forbindelse med march og tattoo.
Bestyrelsen kan dog uddelegere ledelsen til én eller flere undervisere. 
Stk. 5:
Bestyrelsen udnævner dirigenter og tambourmajorer, i samråd med instruktørerne og har ansvaret for deres uddannelse
Det forventes at dirigenter og tambourmajorer udviser særlig interesse for hvervet og deltager i relevante kurser.
Stk. 6:
Bestyrelsen har ansvaret for, at der blandt pigerne vælges to tillidspiger. Pigerne i aldersgruppen 8 - 15 vælger én repræsentant fra egen gruppe, og pigerne i aldersgruppen 16 og opefter vælger én repræsentant fra egen gruppe.
Bestyrelsen er forpligtet til løbende at holde sig orienteret via tillidspigerne.
Tillidspigerne kan deltage på bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.
Valget finder sted snarest efter afholdt generalforsamling. Valget er gældende for ét år. 

§7:
Stk. 1:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, den sidste onsdag i januar. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2:
Forslag til generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 3:
Generalforsamlingen skal indeholde følgende
dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:
  a. 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer
  b. 2 bestyrelsessuppleanter
  c. 2 revisorer
  d. 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Stk. 4:
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 5:
Vedtægtsændringer kan ske, når forslag vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 6:
Regnskabet afsluttes pr. 31. december.
Stk. 7:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

§8:
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 stemmeberettigede fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Denne begæring skal være ledsaget af forhandlingsemne. Indkaldelse skal ske på samme måde, og med samme varsel som ordinær generalforsamling.

§9:
Stk. 1
I tilfælde af foreningens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde en forening, der får tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, hovedområde II.

§10:
Stk.1
Disse vedtægter er vedtaget på en ordinær generalforsamling, den 25. januar 2017, og sætter alle tidligere vedtægter ud af kraft.
Programmeret og hosted af nordicweb